วิธีการรีไซเคิลพลาสติกและบดย่อยพลาสติก

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมรีไซเคิลพลาสติก

การรีไซเคิลพลาสติกเริ่มจาก อุตสาหกรรมบดย่อยพลาสติก เป็นอุตสาหกรรมที่นำเอาเศษพลาสติกหรือขยะพลาสติกมาผ่านกระบวนการบดย่อย เพื่อเป็นวัตถุดิบกิ่งสำเร็จรูปให้กับโรงงานอัดเม็ดพลาสติก (โรงงานหลอมเม็ดพลาสติก) และโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกสำเร็จรูป โดยพลาสติกแต่ละประเภทจะมีมูลค่าไม่เท่ากัน และจะไม่นำมารวมกันบดย่อย แต่จะแยกบดย่อยแต่ละประเภท ขึ้นอยู่กับความถนัดและความชำนาญของผู้ประกอบการแต่ละลาย
ขยะพลาสติกที่จะนำมาบดย่อยพลาสติก
ขยะพลาสติกที่จะนำมาบดย่อยพลาสติก

ความเป็นมาของอุตสาหกรรมบดย่อยพลาสติก

อุตสาหกรรมบดย่อยพลาสติกของประเทศไทย เริ่มมีขึ้นครั้งแรกเมื่อประมาณ 40 ปีที่แล้ว มีลักษณะเป็นโรงงานขนาดเล็กใช้เงินทุนไม่สูงมากและใช้แรงงานน้อย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบดย่อยพลาสติกจากเศษพลาสติกเก่าใช้แล้ว และส่งจำหน่ายเป็นวัตถุดิบกึ่งสำเร็จรูปให้กับโรงงานอัดเม็ดพลาสติก (โรงงานหลอมเม็ดพลาสติกรีไซเคิล) และ โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกสำเร็จรูปโดยมีโรงงานบดย่อยพลาสติกกระจายไปตามจังหวัดต่างๆ ของประเทศไทย ซึ่งตลาดจะอยู่ที่จังหวัดกรุงเทพมหานครและชลบุรีเป็นส่วนใหญ่ และเนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่สามารถหาวัตถุดิบได้ในท้องถิ่น และก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และช่วยลดปัญหามลภาวะที่เกิดจากขยะพลาสติก จึงทำให้ในปัจจุบันอุตสาหกรรมประเภทนี้ได้กระจายไปอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ โดยเฉพาะจังหวัดที่เป็นเมืองหลักและมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงและมีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น จึงทำให้เกิดอุตสาหกรรมบดย่อยพลาสติกเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ
อุตสาหกรรมบทย่อยพลาสติก
อุตสาหกรรมบดย่อยพลาสติก

ขั้นตอนและกระบวนการย่อยพลาสติก

การบดย่อยพลาสติกเป็นกระบวนการที่ไม่มีความยุ่งยากซับซ้อน เพียงแต่ต้องอาศัยความชำนาญในการคัดแยกประเภทของพลาสติกที่จะนำมาบดย่อยและความละเอียดในแต่ละขั้นตอนเนื่องจากเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องกัน ในแต่ละโรงงานจะมีกระบวนการบดย่อยที่เหมือนกัน โดยเมื่อผ่านกระบวนการบดย่อยแล้ว พลาสติกบดย่อยที่ได้จะเป็นวัตถุดิบกึ่งสำเร็จรูปของโรงงานอัดเม็ดพลาสติก (โรงหลอมเม็ดพลาสติกรีไซเคิล) และ โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกสำเร็จรูป ซึ่งกระบวนการบดย่อยพลาสติกมีขั้นตอนต่างๆ ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมพลาสติก

การบดย่อยพลาสติกจะเริ่มต้นด้วยการรวบรวมพลาสติกเก่าที่ใช้แล้ว ซึ่งส่วนใหญ่จะซื้อจากร้านรับซื้อของเก่า และพ่อค้าย่อยที่นำมาเร่ขาย โดยพลาสติกที่รวบรวมได้จะนำมากองไว้เพื่อรอคัดแยกต่อไป

ขั้นตอนที่ 2 การคัดแยกพลาสติก

เมื่อโรงงานได้ทำการซื้อพลาสติกเก่ามาแล้ว ก็จะนำพลาสติกที่ได้มาคัดแยกตามประเภทและสีของพลาสติก และแยกฝาขวดออกจากตัวขวด เนื่องจากโดยส่วนใหญ่ขวดและฝาพลาสติกจะเป็นพลาสติกคนละประเภทกัน ซึ่งในขั้นตอนนี้จำเป็นต้องอาศัยความรู้และความชำนาญในการคัดแยกเป็นอย่างมากด้วยการสัมผัส แต่หากพลาสติกบางชนิดที่ไม่สามารถแยกได้ด้วยการสัมผัสก็จะทำการเผาเพื่อพิสูจน์กลิ่นเพราะพลาสติกแต่ละประเภทจะมีกลิ่นเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนกัน

ขั้นตอนที่ 3 การทำความสะอาดพลาสติก

เมื่อได้พลาสติกที่ผ่านการคัดแยกตามประเภทและสีเรียบร้อยแล้ว ก็จะมีการทำความสะอาดพลาสติกดังกล่าว โดยการทำความสะอาดพลาสติกนั้น ไม่ใช่เป็นการล้างขวดพลาสติกให้สะอาด แต่เป็นการนำเอาป้ายโฆษณา ฉลาก และหลอดดูดที่ติดมากับตัวพลาสติกออกจากพลาสติกที่จะนำไปย่อย และหากพลาสติกที่จะนำไปบดย่อยมีขนาดใหญ่ก็จะทำการสับให้มีขนาดเล็กลงก่อนจึงนำเข้าเครื่องบดย่อยพลาสติก

ขั้นตอนที่ 4 การย่อยพลาสติก

พลาสติกที่ผ่านการทำความสะอาดแล้วจะถูกป้อนเข้าเครื่องบดย่อยพลาสติกตามประเภทและสีของพลาสติก ซึ่งขนาดของพลาสติกที่บดย่อยนั้น ผู้ประกอบการสามารถเลือกหรือปรับขนาดความละเอียดที่ต้องการได้

ขั้นตอนที่ 5 การล้างทำความสะอาด

การล้างทำความสะอาด เป็นการล้างเศษสิ่งสกปรกต่างๆ ที่ติดมากับขวดพลาสติกออกไป

ขั้นตอนที่ 6 การทำให้แห้ง

การทำให้แห้ง เป็นการนำเศษพลาสติกที่บดย่อยแล้วที่ผ่านการล้างทำความสะอาดมาทำให้แห้งเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเชื้อราที่เศษพลาสติกเหล่านั้น

ขั้นตอนที่ 7 การบรรจุ

พลาสติกที่ผ่านการบดย่อยแล้ว จะถูกนำมาบรรจุลงในถุงที่ได้จัดเตรียมไว้ และมัดเชือกให้เรียบร้อย เพื่อเก็บรวบรวมเตรียมขนส่งและจำหน่ายไปให้ลูกค้าต่อไป

ขั้นตอนกระบวนการผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิล

ขั้นตอนการรีไซเคิลพลาสติก เป็นกระบวนการแปรรูปขยะพลาสติกให้อยู่ในรูปที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในงานด้านอื่นต่อได้ โดยขั้นตอนของกระบวนการรีไซเคิลพลาสติก เริ่มจากนำเศษพลาสติกที่ทำการบดย่อยแล้วเข้าเครื่องหลอม/รีดเม็ดพลาสติก ซึ่งพลาสติกเป็นวัสดุที่มีลักษณะพิเศษ แตกต่างจากแก้วและโลหะที่สามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ง่าย พลาสติกแต่ละชนิดจะมีสมบัติจำเพาะ เช่นความมีขั้ว ระดับความไม่ชอบน้ำ การจัดเรียงตัวของโครงสร้างทางโมเลกุล เป็นต้น ทำให้พลาสติกแต่ละชนิดไม่สามารถผสมเข้าเป็นเนื้อเดียวกันได้การหลอม/รีดพลาสติกควรหลอม/รีดเป็นชนิดๆไป
การหลอม/รีดเกล็ดพลาสติก เป็นการให้ความร้อนกับเกล็ดพลาสติกจนอ่อนตัวเป็นเนื้อเดียวกันแล้วป้อนเข้าสู่เครื่องรีดโดยใช้พลังงานกล ซึ่งจะรีดพลาสติกออกมาเป็นเส้นผ่านน้ำเย็นเพื่อลดอุณหภูมิ แล้วตัดพลาสติกเป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิลที่ต้องการ ตามขั้นตอนด่านล่างนี้
• ขั้นตอนแรกอาจจะผสมแม่สีเข้ากับเศษพลาสติกที่ได้มา เพื่อเม็ดพลาสติกที่ได้มาจะมีสีเฉดเดียวกัน โดยแม่สีนี้มีทั้งแบบชนิดเม็ด และแม่สีชนิดผง
• นำเศษพลาสติกที่ได้มาหลอมใหม่โดยใช้ความร้อนโดยผ่านทางเครื่องหลอมพลาสติก ที่อุณหภูมิที่เหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของพลาสติก
• พลาสติกเหลวที่ได้จะถูกส่งผ่านตะแกรงสแตนเลสที่มีขนาดละเอียดเพื่อดักสิ่งแปลกปลอมที่ยังตกค้างอยู่ในเศษพลาสติก จากนั้นพลาสติกเหลวจะผ่านเข้าสู่เครื่องอัดรีดออกมาเป็นเส้น
• เส้นพลาสติกเหล่านี้จะผ่านน้ำ โดยรางน้ำจะยาวประมาณ 5-10 เมตร เพื่อให้พลาสติกแข็งตัวได้โดยใช้ระยะเวลาไม่นาน
• เส้นพลาสติกจะถูกตัดให้เป็นเม็ดเล็กๆ ผ่านเครื่องตัดเม็ดพลาสติก
• หลังจากนั้นบรรจุลงถุง โดยที่น้ำหนักทั่วไปหนักถุงละ 25 กิโลกรัม
เครื่องหลอมเม็ดพลาสติกรีไซเคิลใช้ในการหลอมอัดเม็ดพลาสติกจากขยะรีไซเคิล
เครื่องหลอมเม็ดพลาสติกรีไซเคิล
วิธีและขั้นตอนการหลอมเม็ดรีไซเคิลจากเศษพลาสติก
ขั้นตอนการรีไซเคิลพลาสติก
กระบวนการรีไซเคิลพลาสติกนั้นใช้พลังงานน้อยกว่าถึง 2 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้พลังงานเพื่อการเผาขยะพลาสติก และขยะพลาสติกต้องใช้เวลาในการย่อยสลายในดินมากกว่า 400 ปี จึงเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำและนกที่กินขยะพลาสติกเข้าไป นอกจากนี้การผลิตบรรจุภัณฑ์จากพลาสติกใหม่จะต้องใช้ปริมาณน้ำสูง และยังปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่บรรยากาศมากกว่าการรีไซเคิลพลาสติก ดังนั้นการรีไซเคิลพลาสติกและผลิตเป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิลเพื่อขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์/หรือบรรจุภัณฑ์จึงเป็นหนึ่งในแนวทางที่ช่วยอนุรักสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน

ประโยชน์ของอุตสาหกรรมรีไซเคิลพลาสติก

1. เป็นอุตสาหกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของขยะพลาสติกซึ่งเป็นวัสดุเหลือทิ้ง
2. ช่วยลดการสั่งซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศ อันจะเป็นการบรรเทาปัญหาการเสียเปรียบดุลการค้ากับต่างประเทศ
3. ช่วยลดปริมาณขยะในชุมชน มีผลให้สภาพแวดล้อมของชุมชนดีขึ้น เป็นการช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน
4. ก่อให้เกิดการจ้างงานในท้องถิ่น และช่วยลดอัตราการว่างงานของประชากร
5. เป็นการกระจายการลงทุนไปสู่ภูมิภาค
6. ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะมูลฝอย
โรงงานพลาสติก L.A PLastic
129/20 หมู่4 ซ.เพชรเกษม99 แยก 5
ต.อ้อมน้อย อ. กระทุ่มแบน
จ.สมุทรสาคร 74130 ประเทศไทย

TEL: 081-903-4147

Email: la2plastic@gmail.com
line qr come ติดต่อโรงงานผลิตพลาสติก
LINE ID: @laplastic
Copyright © 2008 by "L.A PLASTIC"  •  All Rights reserved www.laplastic.biz Tel: 081-9034147